Feminist Comic Art – symposium om feministisk seriekonst med särskild fokus på Finland

Kristy Beers Fägersten, Anna Nordenstam och Margareta Wallin Wictorin beviljades ett aktivitetsbidrag 2020.

Kristy, kan du berätta om projektet? 

Ansökan gällde ett symposium om feministisk seriekonst som ägde rum 19–21 februari 2020, vid Södertörns högskola. Symposiet ingick till viss del i det av Östersjöstiftelsen finansierade projektet ”A multidisciplinary study of feminist comic art”. Projektet har som mål att undersöka de transnationella likheter och skillnader som finns mellan feministiska serier i Östersjöområdet, med Sverige som utgångspunkt. Symposiet i sig fokuserade främst på att främja en fortsatt dialog mellan svenska och finska serieforskare, men även på frågan om feministisk seriekonst i Finland.   

Vad användes fondens bidrag till och vilken betydelse hade det? 

Fondens bidrag betalade för resorna för en finländsk gästföreläsare och en gästartist samt för boende för en av dem och arvode till båda två. Övrig finansiering kom från Östersjöstiftelsen och Nordic Summer University. Därtill kom finansiering från Södertörns högskola i olika former. Bidraget möjliggjorde och förstärkte den finska närvaron. H-P Lehkonens deltagande som gästartist och Leena Romus som föreläsare bidrog till ett utökat intresse för symposiet bland finska serieforskare och serietecknare. Detta mynnade ut i flera tematiska sessioner med finsk prägel, till exempel en panel om War comics by womenChallenging genre and gender norms while doing justice to the past, som Leena Romu ledde och där flera finländska artister lyftes fram.  

Projektet och finsk-svenskt samarbete 

Symposiet klargjorde att aktiviteten kring feministiskt serieskapande och forskning om feministiska serier i Finland nu kan jämföras med dito i Sverige, vilket visar på transnationella trender och parallella utvecklingar. Framtida utbyten mellan svenska och finska forskare och/eller serietecknare har möjliggjorts genom symposiet och flera samarbeten har inletts. 

Under symposiet knöts viktiga kontakter mellan olika serieforskare. Innan seminariet var Leena Romu för många en okänd aktör, men nu har serieforskare även från andra länder än Sverige fått upp ögonen för henne och hennes forskning. 

H-P Lehkonen var symposiets i särklass mest tillgängliga serietecknare. Hen har inte endast en lång bakgrund som serieskapare, utan har också verkat för att främja andra serietecknares arbete, framför allt inom LGBTQ-cirklar. Nina Hemmingsson och Sofia Olsson är verksamma som förläggare och deras intresse för Lehkonen och framför allt hur hen arbetar med webbserier väcktes under träffen. Hemmingsson och Olsson intresserade sig också för Johanna Rojola, Juliana Hyrri, Taina Hakala samt för projektet om Sisaret 1918. Slutligen kan konstateras att efterfrågan på översättningar från finska till svenska och engelska är stor.