RAHASTON APURAHATOIMINTA

Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.

Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka uudistavat ja laajentavat yhteistyötä sekä välittävät uutta tietoa ja uusia ilmaisumuotoja.

Pohjoismaista ja muuta kansainvälistä toimintaa varten tukea voidaan hakea myös ruotsalais-suomalaisen ulottuvuuden esille tuomiseksi ja/tai hyväksi havaittujen menetelmien ja kokemusten jakamiseksi kahdenvälisen yhteistyön yhteydessä.

Hae apurahaa

Alta löydät lisätietoa ja apurahojemme hakuohjeet, jotka on hyvä lukea läpi ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuajat keväällä 2024 koskien toimintavuotta 2024:

 • Aikavälillä 15.1-14.2 jätetyt hakemukset: Päätöskirjeet lähetetään maaliskuussa
 • Aikavälillä 15.2-14.3 jätetyt hakemukset: Päätöskirjeet lähetetään huhtikuussa
 • Aikavälillä 15.3-14.4 jätetyt hakemukset: Päätöskirjeet lähetetään toukokuussa

Ruotsinopettajien erikoisoleskelu Tukholmassa 10.-14.6.2024:

 • Hakuaika 15.2.-14.3.2024

TUKIMUODOT

Rahasto myöntää yleisiä apurahoja, oleskelustipendejä ja stipendejä ruotsinopettajille Suomessa. Näillä tukimuodoilla on erilliset hakuajat

Yleiset apurahat ovat projektitukea, jota voi hakea esimerkiksi erilaisten tapahtumien, tutkimusprojektien ja näyttelyiden toteuttamiseen.

Yleistä apurahaa voi hakea myös leirikouluihin.

Oleskelustipendit ovat stipendejä sellaisia matkoja varten, joiden tarkoitus on solmia yhteyksiä tai lisätä tietoutta toisesta maasta. Etusijalle asetetaan matkat, jotka ovat osa laajempaa kokonaisuutta tai joiden tarkoitus on johtaa laajamittaisempaan projektiin.

Rahaston Suomen jaosto myöntää oleskelustipendejä Tukholmaan ruotsinopettajille. Stipendien tarkoituksena on tarjota opettajille syvempi katsaus ruotsalaiseen yhteiskuntaan sekä mahdollisuus tavata kollegoja eri opetusasteilta ja eri paikkakunnilta Suomessa.

Rahasto myöntää apurahoja ja stipendejä yksityishenkilöille, järjestöille ja yhdistyksille sekä muille vastaaville tahoille. Stipendejä myönnetään pääsääntöisesti lyhytkestoisiin opintokäynteihin, tutkimustyöhön, reportaasimatkoihin sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumista varten. Yleisiä apurahoja voidaan myöntää esimerkiksi yhteistyöprojektien ja erilaisten tapahtumien toteuttamiseen. Hakemuksia, joissa haettavan apurahan tai stipendin määrä ylittää 5 000 euroa / 50 000 SEK, ei priorisoida.

Hakemus tulee lähettää sen maan sihteeristöön, jossa hakija asuu/työskentelee. Mikäli hakija asuu muualla kuin Ruotsissa tai Suomessa, hakemus jätetään hakijan valitsemalle sihteeristölle.

Yhteisprojekteista jätetään vain yksi hakemus. Hakija päättää, kuka on päävastuussa projektista, ja valitsee sillä perusteella myös sen, kumman maan sihteeristölle hakemus jätetään.

Vuotta 2024 koskevat hakemukset

Yleistä apurahaa ja oleskelustipendejä vuodelle 2024 on mahdollista hakea aikavälillä 6.9.-1.10.2023. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen jaoston kokouksen jälkeen marras-joulukuussa.

Rahastolla on jatkuva hakuaika keväällä 2024 aikavälillä 15.1.-14.4.2024. Nämä hakemukset koskevat toimintavuotta 2024 (sekä yleiset apurahat että oleskeluapurahat).

Vastaanotetut hakemukset käsitellään seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Aikavälillä 15.1-14.2 jätetyt hakemukset: Päätöskirjeet lähetetään maaliskuussa
 • Aikavälillä 15.2-14.3 jätetyt hakemukset: Päätöskirjeet lähetetään huhtikuussa
 • Aikavälillä 15.3-14.4 jätetyt hakemukset: Päätöskirjeet lähetetään toukokuussa

Yleiset apurahat ovat projektitukea, jota voi hakea esimerkiksi erilaisten tapahtumien, tutkimusprojektien ja näyttelyiden toteuttamiseen.

Yleisiä apurahoja voivat hakea mm. yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset ja laitokset ym.

Rahasto myöntää yhteen hankkeeseen pääsääntöisesti korkeintaan 5 000 euroa/50 000 SEK. Hakemuksia, joissa haetaan suurempaa summaa, ei aseteta etusijalle.

Apurahansaajan eläkevakuuttaminen/Suomi
Jos haet apurahaa työskentelyyn (esim. tutkimus, taiteellinen työskentely) tulee sinun ilmoittaa, kuinka pitkälle ajanjaksolle haet apurahaa. Lisätiedot: www.mela.fi.

Oleskelustipendit ovat stipendejä sellaisia matkoja varten, joiden tarkoitus on solmia yhteyksiä tai lisätä tietoutta toisesta maasta. Etusijalle asetetaan matkat, jotka ovat osa laajempaa kokonaisuutta tai joiden tarkoitus on johtaa laajamittaisempaan projektiin.

Matkan tarkoitus voi olla esimerkiksi

 • esitutkimusten, tutkimuksen, kartoituksen, reportaasin tai haastattelun toteuttaminen
 • vierailu organisaatioissa, laitoksissa tai viranomaisten luona
 • seminaareihin, kokouksiin yms. osallistuminen.

Oleskelustipendejä voivat hakea mm. yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset ja laitokset ym.

Haettavien oleskelustipendien pituudet ovat 2, 4, 7 tai 14 yöpymisvuorokautta Tukholmassa.

Oleskelustipendit Tukholmaan kattavat matka-apurahan (125 euroa), ateria-apurahan (15 euroa/vrk) sekä maksuttoman yöpymisen rahaston Freys Hotel – sopimushotellissa, joka sijaitsee Tukholman keskustassa. Oleskelustipendejä muualle Ruotsiin haetaan yleisenä apurahana.

Ruotsinopettajien erikoisoleskelu Tukholmassa 10.-14.6.2024

Hakuaika koskien erikoisoleskelua vuonna 2024: 15.2.-14.3.2024

Rahasto järjestää vuosittain ruotsinopettajille tarkoitetun erikoisoleskelun Tukholmassa.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahasto ottaa kaikki erikoisoleskeluhakemukset käsittelyyn samalla hakukierroksella (viimeinen hakupäivä 14.3.). Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille hallituksen päätöskokouksen jälkeen huhtikuussa.

Erikoisoleskelu koostuu yhteisestä ohjelmasta (luentoja ja tutustumiskäyntejä) ja omasta ohjelmasta. Kurssin tarkoituksena on tarjota ruotsinopettajille syvempi katsaus tämän päivän Ruotsin yhteiskuntaan ja samalla mahdollisuus tutustua kollegoihin eri paikkakunnilta Suomesta.

Oleskelustipendi kattaa matka- ja ateria-apurahan 185 euroa sekä ilmaisen yöpymisen rahaston sopimushotellissa (Freys Hotel) Tukholmassa.

Leirikoulut

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja myös koulujen leirikoulumatkoihin Ruotsiin. Leirikouluapurahaa haetaan yleistä apurahaa koskevassa haussa (luokka 2.1.3 Opintomatkat ja leirikoulut). Hakemukset, jotka koskevat kevätkaudella 1.1–31.3. järjestettäviä leirikouluja, käsitellään syksyn hakukierroksella. Ajalla 1.4.–31.12. järjestettäviä leirikouluja koskevat hakemukset käsitellään kevään hakukierroksella.

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • hyvin valmisteltu ohjelma ja budjetti
 • yhteistyökoulu ja yhteyshenkilö Ruotsissa
 • ohjelmaan sisältyvät opintokäynnit, yhteistyöprojektit tai vastaavat
 • muun rahoituksen osuus
 • mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä matkan aikana.

 

Hakemus jätetään sähköisesti sihteeristölle siinä maassa, jossa hakija asuu/toimii. Mikäli hakija asuu muualla kuin Ruotsissa tai Suomessa, hän voi itse valita, kumpaan sihteeristöön hakemus lähetetään.

Suomen sihteeristölle osoitettavien hakemusten yhteydessä on mahdollista lähettää tarvittaessa postitse sellaisia liitteitä, joita ei ole mahdollista liittää hakemukseen sähköisessä muodossa (kuten kirjat tai työnäytteet). Rahaston Ruotsin-sihteeristö ei ota vastaan fyysisiä liitteitä.

Hakemukset tehdään Rimbert-hakuportaalissa.

Hakuportaaliin

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • tavoite ja odotettu tulos
 • hankkeen tarkoitus ja kahdenvälinen ulottuvuus
 • suunniteltu ajankohta
 • yhteistyökumppanit/yhteyshenkilö
 • seminaareihin, konferensseihin tai vastaaviin osallistuttaessa alustava ohjelma tai linkki kotisivulle
 • hakijan tai hankevastaavan lyhyt CV tai jos hakija on yhdistys, organisaatio, laitos tai muu vastaava, toiminnasta tulee antaa lyhyt kuvaus
 • kustannusarvio kuluista, jotka rahaston mahdollisella tuella on tarkoitus kattaa
 • muilta tahoilta haetut/saadut apurahat
 • lyhyt matkasuunnitelma, jos hakemus koskee oleskelua eri paikkakunnilla matkan aikana
 • suunnitelma, jossa kuvataan miten kontakteja/tietoutta käytetään hankkeen tai matkan jälkeen
 • suunniteltu seuranta
 • jos hakemus koskee mediastipendiä, mainitaan henkilöt, joita on tarkoitus haastatella, tai kuvataan, miten reportaasimatka on tarkoitus toteuttaa.

Kaikista hakemuksista päättää rahaston asianomainen jaosto asiantuntijoiden tai sihteeristön lausuntojen perusteella, eikä päätöksistä voi valittaa.

Hakemusten käsittelyssä painotetaan toiminnan ruotsalais-suomalaista ulottuvuutta suhteessa rahaston apurahatoiminnan tarkoitukseen. Lisäksi arvioidaan erityisesti toteutusmahdollisuuksia ja sitä, edistääkö hanke Ruotsin ja Suomen välisiä suhteita ja lisääkö se kiinnostusta maiden välillä. Tämän saavuttamiseksi arvioidaan rahaston tuen merkitystä suhteessa muihin hakemuksiin.

Aiemmin hylättyjä hakemuksia ei aseteta etusijalle, ellei hakemukseen sisälly uusia elementtejä.

Rahasto pidättää oikeuden palauttaa hakemukset, jotka eivät täytä kriteerejä.

Rahasto ei myönnä tukea

 • korjauksiin, rakennustöihin tai vastaaviin
 • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin tai matkoihin, jotka ovat osa hakijan virallisia opintoja
 • toimintaan, joka on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä
 • vaihto-opiskeluun ja harjoitteluun
 • urheilutapahtumiin

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia vuodelle 2021 voi hakea apurahaa myös muihin kuin fyysisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin. Tällä tarkoitetaan kahdenvälisiä kustannuksia esimerkiksi erilaisten virtuaalisten tilaisuuksien, kuten webinaarien, yhteydessä (esimerkiksi suunnittelu, palkkiot ja tekniikka).

Rahaston myöntämä apuraha tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty. Ellei tukea ole käytetty tai ellei hakija hakenut lykkäystä 15.12. mennessä sinä kalenterivuonna, jolle apuraha on myönnetty, apuraha palautuu automaattisesti rahastolle.

Apurahan saajien nimet, tarkoitus, johon apuraha on myönnetty, apurahan määrä, kotipaikkakunta ja toiminta-alue voidaan julkaista verkkosivuillamme, julkaisuissamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos tarkoitukseen haetaan muutosta, rahastoon tulee ottaa yhteyttä hakuportaalin kautta.

Rahaston nimeä/logoa tulee käyttää hankkeen toteuttamisen yhteydessä.

Kun rahaston rahoittama toiminta mainitaan sosiaalisen median kanavissa, rahaston tunniste on merkittävä näkyviin:

Instagram @fondensverigefinland   Facebook @kulturfondensverigeochfinland tai #fondenrahasto

Myönnetystä apurahasta on tehtävä rahastolle selvitys 15. tammikuuta mennessä seuraavana vuonna. Jos selvitystä ei tehdä, apuraha täytyy maksaa takaisin rahastolle mahdollisimman pian.

Selvityksestä täytyy käydä ilmi, että nostettu apuraha on käytetty siihen tarkoitukseen, johon apuraha on myönnetty.