Tietosuojaseloste

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelyssä.

Tämä on Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, joka koskee Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleistä asiakasrekisteriä. Päivitetty 25.1.2023

1. Rekisterinpitäjä

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (0200598-0)
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo
Tel. +358 9 435 020
www.kulttuurirahasto.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava

Agneta Roine
Tietosuojavastaava
Tel. +358 9 435 020
agneta.roine@hanaholmen.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillisuusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tai nimenomaisesti annetun suostumuksen perusteella.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity osapuolena
  • laki
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteröidyn ei ole pakko luovuttaa selosteessa mainittuja tietoja, mutta tiettyjen henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että rekisterinpitäjän tarjoama palvelu ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
Nimi, yhteystiedot, tehtävänimike, organisaation nimi, kieli, ohjelmakiinnostus

4. Henkilötietojen lähde

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, kun asiakas tilaa uutiskirjeen, vastaa kyselyyn, ilmoittautuu tapahtumaan tai antaa käyntikorttinsa tai muita yhteystietoja. Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tietolähteistä ja yhteistyökumppaneilta markkinointitarkoituksiin.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

6. Tietojen siirtäminen

Henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n /ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto tarkastelee henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuuden kuuden kuukauden välein.

8. Oikeus päästä tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada varmistus siitä, että hänen tietojansa käsitellään sekä pääsy käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä/käsitellyistä tiedoista.

Rekisteröidylle toimitetaan tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa tietopyynnöstä.

Mahdolliset tietopyynnöt tai pyynnöt saada jäljennös tiedoista pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, tietosuojavastaava
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

9. Oikeus tietojen korjaamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus tietojen poistamiseen     

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätäsmällisten tai virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjällä on laillinen peruste käsitellä tietoja kiellosta huolimatta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos rekisterinpitäjällä ei ole enää laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan.

Rekisterinpitäjä korjaa kaikki epätäsmälliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä.

Mahdolliset tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, tietosuojavastaava
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

10. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen 

Silloin kun tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Mahdolliset suostumuksen peruuttamiset pyydetään osoittamaan erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, tietosuojavastaava
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

11. Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12. Automatisoidut yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee sellaisia päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla olisi rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat häneen merkittävästi.

13. Oikeus saada asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän häntä koskeva henkilötietojen käsittely on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.