FONDENS BIDRAGSVERKSAMHET

Fonden stödjer insatser som har ett bilateralt syfte. Det vill säga som främjar ökad kännedom om och kontakt mellan Sverige och Finland inom kulturområdet, och som belyser ländernas samhällsutveckling.

Insatser som förnyar och breddar samarbeten samt som förmedlar en ny kunskap och nya uttrycksformer prioriteras särskilt.

För nordiska och övriga internationella aktiviteter kan stöd också sökas för att lyfta fram en svensk-finländsk dimension och/eller tillgängliggöra beprövade metoder och erfarenheter för bilateralt samarbete.

Sök här

Vänligen läs igenom information om bidragen samt våra riktlinjer och övriga bestämmelser nedan innan du fyller i en ansökan.

Ansökningstiderna på våren 2024 gällande verksamhetsåret 2024:

 • Ansökningar som lämnats in 15.1-14.2: Beslutsbreven skickas ut i mars
 • Ansökningar som lämnats in 15.2-14.3: Beslutsbreven skickas ut i april
 • Ansökningar som lämnats in 15.3-14.4: Beslutsbreven skickas ut i maj

Specialvistelse för svensklärare i Finland till Stockholm 10-14.6.2024:

 •  Ansökningstid 15.2-14.3.2024

STÖDFORMER

Fonden beviljar aktivitetsbidrag, vistelsestipendier och stipendier för svensklärare. Dessa har olika ansökningstider.

Aktivitetsbidrag är projektstöd som kan sökas till bland annat genomförandet av olika evenemang, forskningsprojekt och utställningar.

Aktivitetsbidrag kan också sökas för lägerskolor.

Vistelsestipendier är stipendier för resor som syftar till att knyta kontakter eller till att få ökad kunskap om det andra landet. Resor som är en del av en större aktivitet eller har som syfte att bli större projekt prioriteras.

Fondens finländska utskott beviljar också specialvistelser i Stockholm för svensklärare med syfte att erbjuda lärarna en djupare insyn i svenska samhället samt möjligheten att träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.

Fonden beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar samt motsvarande. Stipendierna gäller som regel för kortare vistelse för studiebesök, forskningsarbete och reportage samt deltagande i arrangemang. Aktivitetsbidrag kan exempelvis gälla för genomförande av samarbetsprojekt och olika arrangemang. Ansökningar som överstiger 5 000 euro/50 000 SEK prioriteras inte.

Ansökan insänds till det lands sekretariat där den sökande är bosatt/verksam. Ifall att den sökande bor utanför Finland eller Sverige inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer.

För gemensamma projekt ska endast en ansökan inlämnas. Sökande bestämmer vem som är huvudansvarig och därmed till vilket lands sekretariat ansökan inlämnas.

Ansökningar gällande år 2024

Det är möjligt att ansöka om aktivitetsbidrag och vistelsestipendier för år 2024 under tidsperioden 6.9-1.10.2023. Alla sökanden får skriftligt beslut efter utskottsmöten i november/december.

Fonden har löpande ansökningstid på våren 2024 under tidsperioden 15.1-14.4.2023 för både aktivitetsbidrag och vistelsestipendier gällande verksamhetsåret 2024.

Inkomna ansökningar behandlas enligt följande tidtabell:

 • Ansökningar som lämnats in 15.1-14.2: Beslutsbreven skickas ut i mars
 • Ansökningar som lämnats in 15.2-14.3: Beslutsbreven skickas ut i april
 • Ansökningar som lämnats in 15.3-14.4: Beslutsbreven skickas ut i maj

Aktivitetsbidrag är projektstöd som kan sökas till bland annat genomförandet av olika evenemang, forskningsprojekt och utställningar.

Aktivitetsbidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med flera.

Fonden beviljar i regel högst 5 000 euro/50 000 SEK till ett och samma projekt. Ansökningar med ett högre belopp prioriteras inte.

Pensionsförsäkringen för stipendiater/Finland
Om du ansöker om bidrag för arbete (t.ex. forskning, konstnärligt arbete) uppge för hur lång tidsperiod du ansöker om bidraget. Mer information: www.mela.fi.

Vistelsestipendier är stipendier för resor som syftar till att knyta kontakter eller till att få ökad kunskap om det andra landet. Resor som är en del av en större aktivitet eller har som syfte att bli större projekt prioriteras.

Resan kan till exempel syfta till att:

 • genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer
 • besöka organisationer, institutioner, myndigheter
 • delta i seminarier, konferenser osv.

Vistelsestipendium kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med flera.

Du kan ansöka om 2, 4, 7 eller 14 nätters vistelse i Stockholm.

Det beviljade stipendiet innefattar ett resebidrag på 125 euro och ett kostbidrag på 15 euro/dygn. Du får även gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel, som ligger i centrala Stockholm. Vistelsestipendier till övriga Sverige ansöks som aktivitetsbidrag.

Specialvistelser för svensklärare i Finland till Stockholm 10-14.6.2024

Ansökningstiden för specialvistelsen år 2024: 15.2-14.3.2024

Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar årligen en specialvistelse i Stockholm för svensklärare.

Kulturfonden för Sverige och Finland behandlar alla ansökningar av svensklärare under samma ansökningsomgång (med sista ansökningsdag 14.3). Vi meddelar alla sökande om besluten efter utdelningsmötet i april.

Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.

Vistelsestipendiet till Stockholm innefattar ett rese- och måltidsbidrag på 185 euro samt gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel under vistelsen i Stockholm.

Lägerskolor

Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar bidrag även för lägerskolor som arrangeras i Sverige. Bidraget söks inom aktivitetsbidrag (kategori 2.1.3 Studieresor och lägerskolor). Ansökningar som gäller lägerskolor under vårterminen 1.1–31.3 behandlas i samband med höstens omgång. Ansökningar gällande lägerskolor under perioden 1.4–31.12 behandlas i samband med våromgången.

Följande kriterier beaktas i behandlingen:

 • ett väl förberett program med budget
 • samarbetsskola i Sverige med kontaktperson
 • program med substansinnehåll, studiebesök, samarbetsprojekt osv.
 • övrig finansiering
 • möjligheter att använda svenska under resan

Ansökan lämnas elektroniskt till sekretariatet i det landet den sökande är bosatt/verksam. Ifall den sökande bor utanför Sverige eller Finland kan denne själv välja sekretariat.

Gällande ansökningar som skickas till det finländska sekretariatet kan särskilda bilagor, såsom böcker eller arbetsprov (som inte kan bifogas elektroniskt i ansökan), vid behov skickas per post. Fondens svenska sekretariat tar inte emot fysiska bilagor.

Ansökan görs på ansökningsportalen Rimbert.

Till ansökningsportalen

 

Följande ska framgå i ansökan:

 • Målsättning och förväntat resultat
 • Projektets syfte och bilaterala dimension
 • Planerad tidpunkt
 • Samarbetspartners/kontaktperson
 • Ett preliminärt program eller länk till en hemsida vid deltagande i seminarier, konferenser eller liknande
 • En kortfattad CV för den sökande eller projektansvariga. Om en förening, organisation, institution eller motsvarande söker ska dess verksamhet beskrivas kortfattat.
 • En budget för de kostnader som fondens tänkta stöd ska täcka
 • Ansökta/erhållna bidrag från andra håll
 • En kortfattad resplan om ansökan gäller en vistelse på olika besöksorter
 • En plan som beskriver hur kontakterna/kunskapen kommer att användas efter projektet/resan
 • Planerad uppföljning
 • Vilka personer som är tilltänkta att intervjuas eller hur det är tänkt att reportageresan skall läggas upp om ansökan gäller mediestipendier

Alla ansökningar beslutas av fondens respektive utskott efter rekommendationer från sakkunniga eller sekretariaten och beslut kan inte överklagas.

Huvudfokus i behandlingen av ansökningarna ligger på aktivitetens svensk-finländska dimension i förhållande till fondens syfte med sin bidragsverksamhet. Vidare bedöms särskilt möjligheten till genomförandet och om det kan leda till utvecklade kontakter mellan Sverige och Finland och skapa ett ökat intresse för de båda länderna. För att detta skall uppnås bedöms betydelsen av fondens stöd i förhållande till andra ansökningar.

Tidigare avslagna ansökningar prioriteras inte om det inte finns nya inslag i aktiviteten.

Fonden behåller rätten att inte behandla ansökningar som inte uppfyller kriterierna.

Fonden beviljar inte stöd till:

 • reparationer, byggnationer eller liknande
 •  studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga eller resor som är en del av den sökandes formella studier
 • aktiviteter som redan har genomförts innan fonden fattat sitt beslut
 • utbytesstudier och praktik
 • sportevenemang

Covid-19 har förändrat förutsättningarna för fysiska möten. Under 2021 kan du därför söka pengar även för kostnader i samband med virtuella evenemang, som till exempel webbinarier. Planering, arvoden och teknik är några exempel på vad du kan söka bidrag för.

Bidraget från fonden ska utnyttjas under det kalenderår som det har beviljats för. Om stödet inte har rekvirerats eller den sökande inte har ansökt om uppskov senast den 15 december under det kalenderåret bidraget har beviljats för kommer bidraget automatiskt återgå till fonden.

Namn på bidragsmottagarna, ändamålen som bidragen beviljats för och belopp kan publiceras på vår webbplats, i publikationer och sociala medier.

Bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Vid anhållan om ändring av ändamål ska fonden kontaktas via ansökningsportalen.

Fondens namn/logga ska framgå i samband med de aktiviteter som det beviljats stöd. När aktiviteter, som är finansierade av fonden, nämns i sociala medier ska fonden taggas:Instagram @fondensverigefinland Facebook @kulturfondensverigeochfinland eller #fondenrahasto

Beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast den 15 januari året efter, annars måste bidraget återbetalas snarast till fonden.

I redovisningen ska det framgå att den utbetalda summan använts för det ändamål bidraget beviljats för.