Dataskyddsbeskrivning

  Kulturfonden för Sverige och Finland är angelägen om dataskydd och vill vara öppen och transparent med hur vi behandlar dina personuppgifter.

  Detta är Kulturfonden för Sverige och Finlands dataskyddsbeskrivning som baserar sig på Dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsbeskrivningen gäller Kulturfonden för Sverige och Finlands allmänna kundregister och är uppdaterad 25.1.2023.

  1. Personuppgiftsansvarig

  Kulturfonden för Sverige och Finland (0200598-0)
  Hanaholmsstranden 5
  02100 Esbo
  Tel. +358 9 435 020
  www.kulturfonden.net

  2. Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

  Agneta Roine
  Dataskyddsansvarig
  Tel. +358 9 435 020
  agneta.roine@hanaholmen.fi

  3. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

  Personuppgifter samlas in och behandlas för att genomföra ett sådant avtal som den registrerade har ingått med den personuppgiftsansvarige, för förberedande åtgärder innan ett avtal ingås eller för att den registrerade uttryckligen gett sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

  De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är:

  • samtycke
  • avtal i vilket den registrerade är part
  • rättslig förpliktelse
  • berättigat intresse

  Den registrerade är inte tvungen att delge de uppgifter som nämns i denna beskrivning men för vissa personuppgifters del kan det dock leda till att den personuppgiftsansvariges erbjudna tjänst inte i sin helhet står till förfogande. I registret kan följande uppgifter behandlas:
  Namn, kontaktuppgifter, titel, organisationens namn, språk, programintresse

  4. Informationskällor för personuppgifter

  Personuppgifter samlas in av kunden själv då kunden beställer ett nyhetsbrev, besvarar en enkät. anmäler sig till ett evenemang eller överlåter sitt visitkort eller andra kontaktuppgifter. För marknadsföringssyften kan personuppgifter även samlas in från allmänt tillgängliga informationskällor och samarbetsparter.

  5. Utlämning av personuppgifter

  Personuppgifter kan utlämnas till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den utsträckning som de bidrar till att förverkliga Kulturfonden för Sverige och Finlands tjänster och de ändamål som ingår i denna beskrivning.

  6. Överföring av personuppgifter

  Personuppgifter kan överföras till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den utsträckning som de bidrar till att förverkliga Kulturfonden för Sverige och Finlands tjänster och de ändamål som ingår i denna beskrivning.

  Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

  7. Förvaringstid för personuppgifter

  Kulturfonden för Sverige och Finland förvarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de ändamål som ingår i denna beskrivning. Kulturfonden för Sverige och Finland granskar med sex månaders mellanrum om förvaring av personuppgifterna är nödvändig.

  8. Rätt till insyn

  Den registrerade har rätt att få bekräftat att den registrerades uppgifter behandlas samt tillgång till de behandlade uppgifterna. Den registrerade har också rätt att begära ett utdrag över de uppgifter som behandlas eller har behandlats.

  Begäran levereras till den registrerade inom en (1) månad från det att uppgifterna begärts. Eventuell begäran om uppgifter eller begäran om utdrag över uppgifter adresseras som ett skilt dokument skriftligen och undertecknat till:

  Kulturfonden för Sverige och Finland, dataskyddsansvarig
  Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

  9. Rätt att begära rättelse av uppgifter, begränsad behandling av uppgifter samt radera uppgifter

  Den registrerade har rätt att kräva att ofullständiga eller felaktiga uppgifter som rör den registrerade rättas.

  Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter som rör den registrerade. Detta gäller dock inte ifall den personuppgiftsansvarige har laglig rätt att behandla uppgifterna trots förbudet.

  Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter som rör den registrerade raderas om den personuppgiftsansvarige inte längre har laglig grund att förvara den registrerades uppgifter.

  Den personuppgiftsansvarige korrigerar alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter utan dröjsmål dock senast inom en (1) månad från det att begäran om korrigeringen gjorts.

  Eventuell begäran om rättelse av uppgifter, begränsad behandling av uppgifter eller radering av uppgifter adresseras som ett skilt dokument skriftligen och undertecknat till:

  Kulturfonden för Sverige och Finland, dataskyddsansvarig
  Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

  10. Rätt att återkalla samtycke             

  I de fall då behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

  Eventuell återkallelse av samtycke adresseras som ett skilt dokument skriftligen och undertecknat till:

  Kulturfonden för Sverige och Finland, dataskyddsansvarig
  Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

  11. Rätt till dataportabilitet

  Den registrerade har rätt att erhålla de personuppgifter som den registrerade har delgett den personuppgiftsansvarige och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  12. Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

  Den personuppgiftsansvarige gör inte sådana beslut som enbart grundar sig på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och som skulle ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka den registrerade.

  13. Rätt att anföra besvär till dataskyddsmyndighet

  Den registrerade har rätt att anföra besvär till dataskyddsmyndighet ifall den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige vid behandling av den registrerades personuppgifter inte har följt dataskyddslagstiftningen.

  Som dataskyddsmyndighet fungerar dataombudsmannen.