Fondens bidrag i Sverige

Du kan söka bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media. Men vi stödjer också samhällsrelaterade projekt och även forskning och utbildning. På så sätt gynnar vi samarbete mellan länderna, främjar kontakten mellan människor, uppmärksammar samhällsutveckling och bidrar till en fördjupad bild av respektive land.

Några exempel
Du som bor i Sverige kan till exempel söka pengar för ett projekt som ökar kännedomen om en finsk konstnär i Sverige, ett studiebesök till Finland för att få ny kunskap om ditt specialområde, en forskningsresa eller ett fotoreportage om en finsk artist i svenska medier.

Läs igenom reglerna
Här nedanför hittar du information och riktlinjer som gäller alla fondens stödformer i Sverige. Var vänlig och läs igenom reglerna innan du skickar in din ansökan.

Du hittar länken till ansökningsportalen längst ner.

 

Fonden har fyra olika stödformer i Sverige. Dessa är aktivitetsbidrag, resestöd, mediestipendier och Kickstart.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag kan du ansöka om när du till exempel vill genomföra olika typer av evenemang, forskningsprojekt och utställningar.

Resestöd
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Vi prioriterar mindre projekt som har en ambition att växa.

Exempel på resans syfte:

 • Att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage eller intervjuer.
 • Att besöka organisationer, institutioner eller myndigheter.
 • Att delta i seminarier eller konferenser.

Mediestipendier
Det här stipendiet kan du söka om du är verksam i Sverige som till exempel skribent, bloggare eller poddare..

Kickstart

Kickstart är en särskild satsning under 2021 och 2022 för att aktivera kontakter och nätverk efter pandemin. Satsningen vänder sig primärt till etablerade svenska föreningar, nätverk, paraplyorganisationer och liknande inom kultursektorn. Läs mer nedan.

De här riktlinjerna gäller för alla stipendier och bidrag från fondens svenska utskott:

 • Ansökan lämnas in elektroniskt till sekretariatet i det land där du bor eller är verksam. Om du bor utanför Sverige eller Finland kan du själv välja sekretariat.
 • Sekretariatet fattar beslut om varje ansökning efter rekommendationer från sakkunniga eller sekretariat.
 • Beslut kan inte överklagas.
 • Endast en ansökan ska lämnas in för gemensamma projekt. Ni som ansöker bestämmer vem som ska vara huvudansvarig och därmed om ansökan ska skickas till sekretariatet i Finland eller Sverige.
 • Bidraget ska användas under kalenderåret som det beviljats för.
 • Om pengarna inte används återgår de automatiskt till fonden.
 • Du måste ansöka om uppskov för att pengarna inte ska återgå till fonden (senast 1 december i Sverige och 15 december i Finland. Datumen gäller samma kalenderår som bidraget beviljats för.

Fonden beviljar inte stöd till:

 • Reparationer, byggnationer eller liknande.
 • Studier på grundskole-, gymnasie-, och högskolenivå där det finns tillgång till allmänna studiemedel.
 • Resor som är en del av dina formella studier.
 • Tidigare aktiviteter, det vill säga aktiviteter som genomfördes innan fonden fattade beslut.
 • Utbytesstudier och praktik.
 • Sportevenemang.

Internationella projekt
Vi kan också bevilja bidrag till internationella projekt, men de ska då lyfta ett svenskt och/eller finländskt perspektiv. Det skulle till exempel kunna vara en finsk artist som bjuds in för att medverka i en internationell festival. Vi stödjer även projekt som lyfter tidigare bilaterala samarbeten och lärdomar som de har bidragit till.

Fonden har löpande ansökningstider, vilket betyder att du lämna in en ansökan närsomhelst med några få undantag som du kan läsa om nedan.  Ansökningsmöjligheten för följande år öppnas den 1 december varje år.

Sista ansökningsdatum för 2022

6 november 2022 Aktivitetsbidrag, mediestipendier för samarbete och Kickstart (för innevarande år)

31 november 2022 Resestöd och mediestipendier för kortare resa (för innevarande år)

Det betyder att mellan den 6 november och 1 december går det inte att söka aktivitetsbidrag eller mediestipendier för samarbete.

Under 15 juni – 30 augusti och 15 december – 15 januari behandlas inga ansökningar men du kan lämna in en ansökan även då.

 

 • Skapa ett användarkonto i ansökningsportalen. I portalen kan du sedan skicka in din ansökan, begära utbetalning och göra din redovisning för beviljat stöd. Vi tar endast emot ansökningar och bilagor i ansökningsportalen.
 • Endast en ansökan ska lämnas in för gemensamma projekt. Ni som ansöker bestämmer vem som ska vara huvudansvarig och därmed om ansökan ska skickas till sekretariatet i Finland eller Sverige.
 • Skriv kort. Tänk på att texterna ska vara så kortfattade och tydliga som möjligt. Börja
 • Skicka inget per post. Det svenska sekretariatet tar bara emot digitala bilagor tillsammans med ansökan. Du kan alltså inte skicka dokument, bilder, usb-minnen eller liknande per post. Alla bilagor ska bifogas i ansökan och inte skickas per e-post.
 • Du kan även kontakta oss via portalen.
 • Känslig information ska alltid lämnas via ansökningsportalen, aldrig via mejl!

Alla ansökningar behandlas
Fondens sekretariat går igenom varje ansökning och fattar beslut efter rekommendationer från sakkunniga eller sekretariatet. Beslutet kan inte överklagas.

På inloggningssidan till ansökningsportalen hittar du pdf med frågorna i alla ansökningsblanketterna så du kan bekanta dig med frågorna innan du lämnar in en ansökan.

Det här bedöms
När vi bedömer ansökan är aktivitetens svensk-finländska fokus viktigast – eftersom det är själva syftet med fondens bidragsverksamhet. Vi bedömer också vilka möjligheter det finns att genomföra aktiviteten, om projektet kan leda till utvecklade kontakter mellan Sverige och Finland och om det kan skapa ett ökat intresse för de båda länderna. Vi bedömer också vilken betydelse stödet har för dig som söker. Ett projekt som inte har något annat ekonomiskt stöd har större möjligheter att beviljas bidrag, än ett projekt som redan har finansiärer.

Prioriterade projekt:

  • Projekt som ännu inte är välkända,
  • där det inte redan finns ett brett samarbete,
  • som förmedlar ny kunskap
  • och är inriktade på nya uttrycksformer.

Ansökningar som tidigare fått avslag
Tidigare avslagna ansökningar prioriteras bara om upplägget har förändrats, eller om ny information har tillkommit.

Så fattas beslutet
Fondens direktör går igenom varje ansökning och fattar beslut efter rekommendationer från sakkunniga.  Beslutet kan inte överklagas. Du kommer få ett beslutsbrev inom cirka 6  veckor från att du har lämnat in en ansökan.

Om kriterierna inte uppfylls
Fonden förbehåller sig rätten att inte behandla ansökningar där kriterierna inte uppfylls.

Covid-19 har förändrat förutsättningarna för fysiska möten. Under 2021 kan du därför söka pengar även för kostnader i samband med virtuella evenemang, som till exempel webbinarier. Planering, arvoden och teknik är några exempel på vad du kan söka bidrag för. Uppskov på grund av covid-19 kan sökas fram till årsskiftet 2021.

Rekvisition (begäran om utbetalning)

Bidraget rekvireras i ansökningsportalen länk till rekvisitionen finns även i beslutsbrevet. I portalen går du till ”utbetalning av bidrag” där du hittar en blankett som du ska skicka in för att begära utbetalning. Du skickar in den helst som en bilaga till ett meddelande via portalen. Stipendiet betalas helst ut i förväg, innan resan, vistelsen eller samarbetet påbörjas. Utbetalningen sker inom två veckor från att vi har tagit emot rekvisitionen.

Rekvisitioner utbetalas fram till 15 december varje år – därefter först efter den 15 januari.

Om du inte rekvirerar ditt bidrag i tid och inte heller ansöker om uppskov kommer ditt bidrag återgå till fonden.

Använd till ändamålet
Du måste använda bidraget till det ändamål som beviljats. Om du vill ändra ändamålet ska du kontakta fonden via ansökningsportalen.

Visa namnet eller logotypen
Fondens namn/logotyp ska synas i samband med aktiviteten som beviljats stöd. Du hittar fondens logotype här.

Tagga i sociala medier
När aktiviteter (som fonden finansierar) nämns i sociala medier ska fonden taggas:

 • Instagram: @fondensverigefinland
 • Facebook: @kulturfondensverigeochfinland
 • eller #fondenrahasto

Uppskov

Om du får förhinder och inte kan förverkliga ditt projekt i tid är du välkommen att ansöka om uppskov. Detta gör du också via ansökningsportalen.

Redovisa senast 15 januari
Det bidrag som du beviljats måste redovisas senast 15 januari året efter genomförandet. Om du inte redovisar i tid måste pengarna betalas tillbaka.

Rätt ändamål
I redovisningen måste det framgå att den utbetalade summan verkligen har använts till det beviljade ändamålet.

Publicering av uppgifter
Vi publicerar information om de projekt som beviljats stöd, till exempel namnet på dig som mottagare, beloppets storlek och projektets ändamål. Uppgifterna visas på vår webbplats, och kan även synas i publikationer och på sociala medier.

 

RESESTÖD

Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Vi prioriterar mindre projekt som har en ambition att växa. Resestöd kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner.

Exempel på resans syfte:

 • Att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage eller intervjuer.
 • Att besöka organisationer, institutioner eller myndigheter.
 • Att delta i seminarier eller konferenser.

Resestöd till Finland beviljas enligt nedanstående tabell:
Stockholm* – Helsingfors** 2 000 SEK / person
Stockholm – övriga Finland 3 000 SEK / person
Övriga Sverige – övriga Finland 4 000 SEK / person
Övriga Sverige – Helsingfors 3 000 SEK/ person

Ansökningsportalen räknar ihop summan automatiskt baserad på längden på din vistelse.

Mat och boende
Utöver resestödet beviljas du en fast summa per dygn för mat och boende. Även dessa räknas ihop automatiskt när du fyller i dina restider och din resplan.

*Stockholm = Stockholms län och Uppsala

**Helsingfors=Helsingfors och övriga Nyland

AKTIVITETSBIDRAG

Aktivitetsbidrag kan du söka när du till exempel vill genomföra olika typer av evenemang, forskningsprojekt, samarbetsprojekt och utställningar. Bidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner till exempel.

Omkring 15 000 SEK
Ansökningar som överstiger 50 000 SEK prioriteras inte. I genomsnitt beviljas 15 000 SEK per ansökan.

MEDIESTIPENDIER

Mediestipendiet kan söka du som är verksam som till exempel skribent, bloggare eller poddare i Sverige.

Publicering
Mediestipendierna ska bidra till att lyfta fram Finland i svenska medier och bredda bilden av landet. Resultatet av en stipendieresa kan publiceras i till exempel tidningar, radio, poddradio, tv, webb-tv eller bloggar. Du kan söka stipendium för reportage, krönikor, essäer eller andra former av journalistiska verk. Planen för publicering ska framgå i ansökan.

Två alternativ
Du kan söka stipendium för korta besök i Finland (1-3 dygn) till samarbetsprojekt med finländska mediehus, redaktioner eller enskilda journalister.

Kortare resa                                                                                                                                  Stipendiet täcker resa och uppehälle för högst tre dygn i Finland. Max 10 000 SEK per person. Du kan söka stipendium för väldigt många olika ämnen och områden. Vi har tidigare beviljat stipendier för bland annat artiklar om life science, dansfestivaler, försvarspolitik, streetdance, återvändande sverigefinländare, finlandssvenskhet idag och musikfestivaler. Det viktiga är att du har en publiceringsplattform och att du når ny publik eller berättar något nytt om Finland.

Samarbetsstipendier

Stipendier för samarbetsprojekt täcker kostnader på max 50 000 SEK. Syftet med det här stipendiet (som även kan omfatta flera personer) är att utveckla samarbete med finländska mediehus, redaktioner och enskilda journalister till exempel. Stipendiet täcker merkostnader för att komma igång med samarbetet. Detta gör det möjligt att utbyta redaktionellt material, medarbetare, kunskap och idéer, bland mycket annat. OBS! På grund av covid-19 krävs inte någon resa till Finland för att du ska kunna beviljas samarbetsstipendium

 • Du ska bo i Sverige och arbeta med media på ett eller annat sätt, till exempel med tidningar, radio, poddradio, tv, webb-tv och bloggar.
 • Du ska ha varit publicerad, eller medverkat aktivt, i svenska medier under de tre senaste åren.
 • Du ska ha en plan för hur materialet från din i Finlandsvistelse ska publiceras i Sverige.

Enskilda personer
Mediestipendiets resestöd kan sökas av enskilda personer.

Undantag under pandemin
Mediestipendiets samarbetsstöd är först och främst avsett för samarbete mellan redaktioner. Den regeln gäller dock inte under coronapandemin.

Om ni är två sökande
Skicka in en gemensam ansökan om ni är två personer som söker tillsammans, till exempel en journalist och en fotograf.

Samma regler gäller för alla bidrag. Du som har fått mediestipendium ska även bifoga arbeten som resan eller samarbetet ledde till.

Redovisning görs genom ansökningsportalen.

KICKSTART

Kickstart är en ny bidragsform som tagits fram för att just kickstarta de svensk-finländska kontakterna efter pandemin. Fondens svenska utskott ligger bakom initiativet och du kan ansöka om bidraget under 2021 och 2022.

Varför Kickstart?
Fysiska möten är viktiga för att skapa och behålla långsiktiga relationer mellan Sverige och Finland, men tyvärr har pandemin satt stopp för många sammankomster under en längre period. Vår förhoppning är att bidraget Kickstart nu ska ge en extra skjuts åt de samarbeten som pausats eller varit hänvisade till digitala kanaler.

Du eller din grupp får därmed en möjlighet att åka till Helsingfors för att träffa kollegor i Finland, utbyta tankar, erfarenheter och hålla er uppdaterade inom ert område.

Bidraget kan till exempel sökas av svenska etablerade föreningar, nätverk och paraplyorganisationer inom kultursektorn.

Kickstart täcker den svenska gruppens kostnader i Finland, genom ett resestöd på 2 000 SEK per person. Ni bokar själva era resor när pengarna betalats ut. Utöver resestödet får de svenska deltagarna (max 15 personer) ett dygns helpension på Hanaholmen. Hanaholmen fakturerar fonden direkt. Vi ersätter även middagen för era kollegor i Finland (max 15 personer). Ni får ha Hanaholmen som bas för exempelvis möten och diskussioner, både inom er svenska grupp och tillsammans med gruppen i Finland. På Hanaholmen kan ni utbyta erfarenheter och lärdomar från tiden med pandemin. Med Kickstart kan ni också få Hanaholmens hjälp att ordna till exempel studiebesök, middagstalare, kontakter och transporter.

Förhoppningsvis leder mötet även till nya samarbetsprojekt, som ni kan söka stöd för i våra övriga bidragsformer

Ansökan om Kickstart görs via ansökningsportalen och kan skickas in löpande, dock med undantag för sommar och jul. Inga ansökningar behandlas mellan 15 juni och 15 augusti och mellan 1 december och 15 januari.

Andra möjligheter

Om du och din grupp inte vill tillbringa vistelsen på Hanaholmen kan ni istället ansöka om aktivitetsbidrag. Detsamma gäller för nystartade nätverk. Aktivitetsbidragen och Kickstart har nästan samma fördelar, förutom att grupper med Kickstart också kan få Hanaholmens hjälp med bokningar i Finland.