Fondens bidrag i Sverige

Du kan söka bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media. Men vi stödjer också samhällsrelaterade projekt och även forskning och utbildning. På så sätt gynnar vi samarbete mellan länderna, främjar kontakten mellan människor, uppmärksammar samhällsutveckling och bidrar till en fördjupad bild av respektive land.

Några exempel
Du som bor i Sverige kan till exempel söka pengar för ett projekt som ökar kännedomen om en finsk konstnär i Sverige, ett studiebesök till Finland för att få ny kunskap om ditt specialområde, en forskningsresa eller ett fotoreportage om en finsk artist i svenska medier.

Läs igenom reglerna
Här nedanför hittar du information och riktlinjer som gäller alla fondens stödformer i Sverige. Var vänlig och läs igenom reglerna innan du skickar in din ansökan.

Du hittar länken till ansökningsportalen längst ner.

 

Fonden har två olika stödformer i Sverige – aktivitetsbidrag och resestöd.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag kan du ansöka om när du till exempel vill genomföra olika typer av evenemang, forskningsprojekt och utställningar, samt samarbetsprojekt. 

Resestöd
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland.

Exempel på resans syfte:

 • Att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage eller intervjuer.
 • Att besöka organisationer, institutioner eller myndigheter.
 • Att delta i seminarier eller konferenser.

De här riktlinjerna gäller för alla stipendier och bidrag från fondens svenska utskott:

 • Ansökan lämnas in elektroniskt till sekretariatet i det land där du bor eller är verksam.
 • Efter riktlinjer från svenska utskottet administrerar sekretariatet bidragsverksamheten. Aktivitetsbidragen bedöms av utskottets sakkunniga, eller särskilt utsedda experter, som lämnar rekommendation till sekretariatet. Resestöden bedöms av sekretariatet. Sekretariatet har rätt att fatta ett administrativt avslag på ansökningar som inte uppfyller grundkriterierna. Detta innebär att ansökan inte går vidare för en bedömning.
 • Beslut kan inte överklagas.
 • Endast en ansökan ska lämnas in för gemensamma projekt. Ni som ansöker bestämmer vem som ska vara huvudansvarig och därmed om ansökan ska skickas till sekretariatet i Finland eller Sverige.

Fonden beviljar inte stöd till:

 • Reparationer, byggnationer eller liknande.
 • Studier på grundskole-, gymnasie-, och högskolenivå där det finns tillgång till allmänna studiemedel.
 • Tidigare aktiviteter, det vill säga aktiviteter som genomfördes innan fonden fattade beslut.
 • Utbytesstudier och praktik.
 • Genomförande och deltagande i sortevenemang.

Internationella projekt
Vi kan också bevilja bidrag till internationella projekt, men de ska då lyfta ett svenskt och/eller finländskt perspektiv. Det skulle till exempel kunna vara en finsk artist som bjuds in för att medverka i en internationell festival. Vi stödjer även projekt som lyfter tidigare bilaterala samarbeten och lärdomar som de har bidragit till.

Ansökningsdatum för 2024

Det svenska utskottet har löpande ansökningstider, vilket betyder att du/ni kan skicka in en ansökan närsomhelst med några få undantag som du kan läsa om nedan.

Allmänna regler:

Aktivitetsbidrag: Beslut meddelas inom cirka 6 veckor från att du/ni har lämnat in en ansökan. 

Resestöd: Beslut meddelas inom cirka 3 veckor från att du/ni har lämnat in en ansökan.

 • Skapa ett användarkonto i ansökningsportalen. I portalen kan du sedan skicka in din ansökan, begära utbetalning och göra din redovisning för beviljat stöd. Vi tar endast emot ansökningar och bilagor i ansökningsportalen.
 • Endast en ansökan ska lämnas in för gemensamma projekt. Ni som ansöker bestämmer vem som ska vara huvudansvarig och därmed om ansökan ska skickas till sekretariatet i Finland eller Sverige.
 • Skicka inget per post. Det svenska sekretariatet tar bara emot digitala bilagor tillsammans med ansökan. Du kan alltså inte skicka dokument, bilder, usb-minnen eller liknande per post. Alla bilagor ska bifogas i ansökan och inte skickas per e-post.
 • Du kan även kontakta oss via portalen.
 • Känslig information ska alltid lämnas via ansökningsportalen, aldrig via mail.

Det här bedöms
När vi bedömer ansökan är aktivitetens svensk-finländska fokus viktigast – eftersom det är grundkriteriet med fondens bidragsverksamhet. Vi bedömer också vilka möjligheter det finns att genomföra aktiviteten, om projektet kan leda till utvecklade kontakter mellan Sverige och Finland och om det kan skapa ett ökat intresse för de båda länderna.

Prioriterade projekt:

  • projekt som ännu inte är välkända,
  • där det inte redan finns ett brett samarbete,
  • som förmedlar ny kunskap,
  • och är inriktade på nya uttrycksformer.

Om kriterierna inte uppfylls
Sekretariatet har rätt att fatta ett administrativt avslag på ansökningar som inte uppfyller grundkriterierna. Detta innebär att ansökan inte går vidare för en bedömning.

Rekvisition (begäran om utbetalning)

Bidraget rekvireras i ansökningsportalen länk till rekvisitionen finns även i beslutsbrevet. I portalen går du till ”utbetalning av bidrag” där du hittar mer information om utbetalningsprocessen. Bidraget betalas ut i förväg.

Om du inte rekvirerar ditt bidrag inom 12 månader och inte heller ansöker om uppskov kommer ditt bidrag återgå till fonden.

Använd till ändamålet
Du måste använda bidraget till det ändamål som beviljats. Om du vill ändra ändamålet ska du kontakta sekretariatet via ansökningsportalen.

Visa namnet eller logotypen
Fondens namn/logotyp ska synas i samband med aktiviteten som beviljats stöd. Du hittar fondens logotype här.

Tagga i sociala medier
När aktiviteter (som fonden finansierar) nämns i sociala medier ska fonden taggas:

 • Instagram: @fondensverigefinland
 • Facebook: @kulturfondensverigeochfinland
 • eller #fondenrahasto

Uppskov
Om du får förhinder och inte kan förverkliga ditt projekt i tid är du välkommen att ansöka om uppskov. Detta gör du också via ansökningsportalen.

Redovisning
Det bidrag som du beviljats måste redovisas senast 3 månader efter angivet slutdatum i ansökan. Om du inte redovisar i tid måste pengarna betalas tillbaka.

Rätt ändamål
I redovisningen ska det framgå hur den utbetalade summan använts i förhållande till ansökans ändamål.

Publicering av uppgifter
Vi publicerar information om de projekt som beviljats stöd, till exempel namnet på dig som mottagare, beloppets storlek och projektets ändamål. Uppgifterna visas på vår webbplats, och kan även synas i publikationer och på sociala medier.

 

AKTIVITETSBIDRAG

Aktivitetsbidrag kan du söka när du till exempel vill genomföra olika typer av evenemang, forskningsprojekt, samarbetsprojekt och utställningar. Bidrag kan exempelvis sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner.

Maxbeloppet som kan ansökas är 50 000 kr.

RESESTÖD

Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Resestöd kan endast sökas av enskilda personer. Är ni en arbetsgrupp som söker resestöd så skickar ni in individuella ansökningar och anger vilka som ingår i er arbetsgrupp. Vi kommer sedan att länka samman ansökningarna. En arbetsgrupp kan bestå av max 3 personer där var och en ansöker individuellt.

Exempel på resans syfte:

 • Att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage eller intervjuer.
 • Att besöka organisationer, institutioner eller myndigheter.
 • Att delta i seminarier eller konferenser.

Resestöd till Finland beviljas enligt nedanstående tabell:
Stockholm* – Helsingfors** 2 000 SEK / person
Stockholm – övriga Finland 3 000 SEK / person
Stockholm – Åland 2 000 SEK / person
Övriga Sverige – Helsingfors 3 000 SEK/ person
Övriga Sverige – övriga Finland 4 000 SEK / person
Övriga Sverige – Åland 3 000 SEK/ person

Utöver resestödet beviljas du en fast summa per dygn för mat och boende på 1 500kr per dag.

Ansökningsportalen räknar ihop den totala summan automatiskt baserad på längden på din vistelse.

*Stockholm = Stockholms län och Uppsala
**Helsingfors=Helsingfors och övriga Nyland