Tandem Forest Values är en satsning på gemensam svensk-finsk skogsforskning. Det var Sveriges officiella gåva till Finland när landet år 2017 firade 100 år som självständig republik.

Kulturfonden för Sverige och Finland var initiativtagare till Tandem Forest Values-programmet. Tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien koordinerade fonden starten och det inledande genomförandet. Arbetet med TFV styrdes av en särskild bilateral kommitté.

Miljoner till skogsforskning

Namnet Tandem Forest Values syftar på att länderna tillsammans ska tillvarata skogens värde genom gemensam forskning och kunskap. Satsningen har sedan 2017 utvecklats i flera omgångar med finansiering från båda länderna. Det har skett genom både privata forskningsstiftelser och offentliga forskningsråd. Fram till 2023 har 94 miljoner SEK tilldelats bilateral skogsforskning genom Tandem Forest Values.  

Stort värde i skogsforskning

Konsultföretaget Analysys Mason har utvärderat Tandem Forest Values i två omgångar. Deras rapport visar att det finns ett stort värde i svenskt-finskt forskningssamarbete inom framför allt skogsområdet. Detta sett mot att länderna är EU:s två största skogsnationer, tillsammans utgör de en tredjedel av EU:s samlade skogsareal.

Mellanstatlig avsiktsförklaring

Sedan 2022 finns en mellanstatlig avsiktsförklaring om skogsforskning mellan Sverige och Finland. Den syftar bland annat på att länderna inom ramen för befintliga medel ska uppmuntra ansvariga myndigheter, institut eller motsvarande att regelbundet göra gemensamma bilaterala utlysningar. Det vill säga att genom ett utökat samarbete optimera redan befintliga nationella forskningsmedel.

Med Tandem Forest Values har ett närmare samarbete utvecklats mellan det svenska forskningsrådet Formas och Finlands akademi. Ett samarbete som ligger i linje med avsiktsförklaringen. De båda parterna har som ambition att under 2024 göra en ny gemensam utlysning av forskningsmedel. Den fjärde sedan Tandem Forest Values startade år 2017.

Tandem Forest Values blev bok

Arbetet med Tandem Forest Values finns dokumenterat i boken Skogen – våra länders framtid, som utkom 2023 och som är sammanställd av Chris Heister och Mats Wallenius. Den finns nedan att läsa, alternativt ladda ner som pdf. Detsamma gäller Analysys Masons rapport 14 Rekommendationer för skogsforskning mellan Finland och Sverige.

Läs boken
Läs boken
Ladda ner som PDF
Ladda ner som PDF

Övriga projekt